L’Ajuntament d’Olesa acaba de perfilar les condicions del nou contracte de recollida de residus i neteja viària

aOlesa.com
02/11/2015

Comparteix

S’amplia la dotació econòmica del contracte en més de 200.000 € per assumir la recollida selectiva i incrementar el personal i la maquinària destinats a la neteja viària.

El govern municipal vol tancar el nou contracte de recollida de residus i neteja viària amb recursos materials més eficients: vehicles, maquinària, contenidors i altres materials de nova adquisició que a la vegada seran més respectuosos amb el medi ambient, complint les normes europees sobre emissions més actuals.

Amb la renovació del contracte de neteja viària i recollida de residus, l’Ajuntament vol fer una aposta en ferm per potenciar significativament la recollida selectiva, que s’integra a la resta de serveis de recollida que gestiona l’Ajuntament.

S’augmenta el nombre de contenidors de les fraccions de residus reciclables, que passaran, dels 60-70 actuals, a 90 per cada fracció (envasos, paper i vidre). A més, s’inclouen contenidors de recollida selectiva de residus per festes.

També s’incrementarà la freqüència de recollida de vidre, que actualment es fa 1 o 2 vegades mensuals, i que passarà a fer-se fins a 4 vegades, i es potenciarà la recollida comercial de paper- cartró, per integrar totalment el residu generat al circuit de gestió de reciclatge.

Quant a la neteja viària, es preveu un augment de mitjans en els torns de tarda, dies festius i mesos de més utilització de la via pública (període estival).

Es passa dels 9 operaris actuals d’escombrada manual a 10, s’incorpora un servei específic d’hidronetejadora per neteja viària (a més de la que hi ha actualment per a contenidors), i s’incorpora una segona escombradora. També s’incrementen les jornades de neteja en festius (d’1 peó es passa a 2 peons en servei habitual de festius i diumenges) i en festes (de 10 jornades d’escombradora es passa a 40 jornades).

Altres millores són la incorporació d’un servei específic a l’estiu (2 peons durant 90 jornades), l’ampliació de les característiques tècniques del sistema d’informació i la incorporació de nous vehicles amb seguiment per GPS.

El contracte inclou la valoració de propostes organitzatives que possibilitin una possible implantació de manera gradual de la recollida porta a porta als barris, i preveu potenciar la recollida dels excrements dels gossos.

El Plec que presenta l’Ajuntament incorpora un control de qualitat independent finançat per la mateixa adjudicatària, que condicionarà una part del valor del contracte.

El Plec de clàusules i el Plec tècnic que hauran de regir el nou contracte de neteja viària i recollida de residus, presenta un increment en el cost del servei respecte el dels darrers 8 anys: passa d’1.634.488,91 € en l’actualitat a 1.847.932,08 €, cosa que suposa un increment de més de 200.000 €.